Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Stav Máj 2018

I. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných ustanovení ochrany údajov, je:

hünersdorff GmbH
Eisenbahnstr. 6
71636 Ludwigsburg
Nemecko

info@huenersdorff.de
+49 7141 147-0
www.huenersdorff.de 

II. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Nemecko

+49 89 740045840
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de

III. Práva dotknutých osôb

Nasledujúci zoznam zahŕňa všetky práva dotknutých osôb podľa GDPR. Práva, ktoré pre vlastnú webstránku nie sú významné, nemusia byť uvedené. V tomto ohľade môže byť zoznam skrátený.

Ak sa spracujú vaše osobné údaje, stávate sa dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte voči prevádzkovateľovi príslušné práva:

1. Právo na informácie

Od prevádzkovateľa si môžete vyžiadať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak existuje takéto spracúvanie, môžete od prevádzkovateľa požadovať nasledujúce informácie:

(1) účely, pre ktoré spracúvame vaše osobné údaje;

(2) kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;

(3) príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým sú vaše údaje sprístupnené alebo ešte len sprístupnené budú;

(4) plánovanú dĺžku trvania ukladania príslušných osobných údajov alebo, ak nie je možné uvedenie konkrétnej dĺžky trvania, kritériá pre stanovenie dĺžka ukladania;

(5) existenciu práva na opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom alebo právo namietať toto spracúvanie;

(6) existenciu práva na sťažnosť voči kontrolnému úradu;

(7) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje nepochádzajú od dotknutej osoby;

(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a - prinajmenšom v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o rozsahu a zamýšľanom vplyve takéhoto spracúvania na dotknutú osobu.

Máte právo vyžadovať informácie o tom, či sa osobné údaje týkajúce sa vašej osoby postupujú do tretích štátov alebo do medzinárodných organizácií. V tejto súvislosti môžete požadovať poučenie o príslušných primeraných zárukách podľa Čl. 46 GDPR v súvislosti so sprostredkovaním a prenosom údajov.

2. Právo na opravu

Voči prevádzkovateľovi máte právo na opravu a/alebo doplnenie vašich údajov, ak sú niektoré vaše spracúvané údaje chybné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí nápravu vykonať bezodkladne.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov za nasledujúcich podmienok:

(1) ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

(2) spracúvanie je protizákonné a ak namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia;

(3) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

(4) ak namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa - s výnimkou uchovávania - spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bude spracúvanie podľa hore uvedených predpokladov obmedzené, prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

4. Právo na vymazanie

a) povinnosť vymazania

Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

(1) osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

(2) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa Čl. 6 ods. 1 S.1 písm. a alebo článku 9 ods. 2 písm. a GDPR a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

(3) Podľa Čl. 21 ods. 1 namietate proti spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa Čl. 21 ods. 2. GDPR.

(4) Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby sa spracúvali nezákonne.

(5) Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

(6) Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

b) informácie tretím stranám

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, je podľa Čl. 17 ods. 1 GDPR povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

c) výnimky

Právo na vymazanie nevzniká, ak je spracúvanie potrebné

(1) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

(2) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h a i, ako aj čl. 9 ods. 3 GDPR;

(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa. Čl. 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v ods. 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

(5) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na poučenie

Ak máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania voči prevádzkovateľovi, je tento povinný oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté vaše osobné údaje, túto opravu, vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, okrem prípadov, ak sa toto ukázalo ako nemožné alebo ak by to bolo spojené s neprimeraným vynaloženým úsilím. Voči prevádzkovateľovi máte právo na to, aby ste boli o týchto príjemcoch informovaný.

6. Právo na prenosnosť

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak

(1) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa. Čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR alebo na zmluve podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a

(2) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Práva a slobody ostatných osôb týmto nesmú byť dotknuté.

Uvedené právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. e alebo f GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

9. Automatizované rozhodovanie v jednotlivom prípade vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie:

(1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

(2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo

(3) založené na vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a alebo g GDPR a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v odsekoch 1 a 3, zodpovedná osoba podnikne primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov, pričom máte právo aspoň na získanie zásahu osoby zo strany prevádzkovateľa na vyjadrenie svojho názoru a na napadnutie rozhodnutia.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s GDPR. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 GDPR.

IV. Všeobecne k spracúvaniu údajov

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje svojich používateľov spracúvame výhradne do tej miery, do akej je to potrebné pre poskytnutie funkčnej webstránky, ako aj našich obsahov, výkonov a služieb. Spracúvanie osobných údajov našich používateľov prebieha vždy iba po súhlase používateľa. Výnimka je iba v tých prípadoch, v ktorých nebolo z faktických dôvodov možné predchádzajúce vyslovenie súhlasu a spracúvanie údajov je zákonnými predpismi povolené.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak pre procesy spracúvania osobných údajov vyslovila dotknutá osoba svoj súhlas, je právnym základom spracúvania čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a Základného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR).

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré slúžia na realizáciu zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, je právnym základom čl. 6 ods. 1 S.1 písm. b GDPR. Platí to aj pre procesy spracúvania, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu predzmluvných opatrení.

Ak je spracúvanie údajov nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktorým spoločnosť podlieha, je právnym základom čl. 6 ods. 1 S.1 písm. c GDPR.

Ak je spracúvanie nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, je právnym základom čl.6 ods. 1 S.1 písm. d GDPR.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, je právnym základom čl.6 ods. 1 S.1 písm. f GDPR.

3. Likvidácia údajov a dĺžka trvania uchovávania údajov

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované, ak pominie účel spracúvania. Okrem toho môže byť takéto ukladanie nariadené európskymi alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo inými predpismi EÚ, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Zablokovanie alebo vymazanie údajov prebieha aj vtedy, keď uplynie lehota uchovávania predpísaná uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov pre účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

V. Sprístupnenie webstránky a vytváranie Logfiles

1. Opis a rozsah spracúvania údajov

Každým vyvolaním našej webstránky náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie o operačnom systéme počítača používateľa.

Pritom sa zhromažďujú nasledovné údaje:

 • Informácie o type prehliadača a jeho používaná verzia
 • Operačný systém používateľa
 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webstránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na našu webstránku.
 • Webstránky, ktoré systém používateľa otvoril cez našu webstránku.

Údaje sa do nášho systému uložia ako Logfiles. Tieto údaje sa neukladajú spolu s ostatnými osobnými údajmi používateľa.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov a Logfiles je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Dočasné ukladanie IP adresy prostredníctvom systému je nevyhnutné pre umožnenie vyvolania webstránky na počítači používateľa. Pre tento účel musí zostať IP adresa používateľa uložená. Uloženie Logfiles prebieha pre zabezpečenie funkčnosti webstránky. Okrem toho nám tieto údaje slúžia na optimalizáciu webstránky a na zaistenie bezpečnosti našich informatických a technických systémov. V tejto súvislosti nevyhodnocujeme tieto údaje pre marketingové účely.

S týmito účelmi je spojený náš oprávnený záujem spracúvania údajov podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR.

4. Dĺžka ukladania údajov

Údaje sa vymažú, ak už viac nie sú potrebné pre splnenie stanoveného účelu. V prípade zhromažďovania údajov pre účely poskytovania webstránky sa tak stane, keď je príslušná relácia skončená. V prípade uloženia údajov v Logfiles sa tak stane najneskôr po siedmich dňoch. Okrem toho je možné uloženie aj nad rámec týchto účelov. V tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo zašifrujú, aby nebolo viac možné priradenie k danému klientovi.

5. Možnosť namietať a odstrániť

Zhromažďovanie údajov na poskytnutie webstránok a ukladanie údajov do súborov Logfiles je nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Zo strany používateľa neexistuje žiadna možnosť namietať.

VI. Použitie Cookies

1. Opis a rozsah spracúvania údajov

Naša webstránka využíva Cookies. Cookies sú textové údaje, ktoré v internetovom prehliadači, resp. internetovým prehliadačom ukladajú na počítačový systém používateľa. V prípade, ak používateľ vyvolá webstránku, môže sa do počítača uložiť súbor cookie. Táto cookie obsahuje charakteristické poradie znakov, ktoré umožňuje jednoznačné identifikovanie prehliadača pri opätovnom vyvolaní webstránky.

Využívame cookies, aby sme našu webstránku vystavali priateľskejšie k používateľom. Niektoré prvky našej webstránky vyžadujú, aby mohol byť internetový prehliadač identifikovaný aj po zmene stránok.

V cookies sa pritom ukladajú a sprostredkúvajú nasledujúce údaje:

 • Jazykové nastavenia

Okrem toho používame cookies na našej webstránke aj na umožnenie analýzy správania sa používateľa pri prehliadaní. Týmto spôsobom môžu byť sprostredkované nasledujúce údaje:

 • Zadané hľadané výrazy
 • Frekvencia návštev stránky
 • Využitie funkcií webstránky

Údaje používateľa zhromaždené týmto spôsobom sa technickými prostriedkami pseudonymizujú. Tým pádom nie je možné priradenie ku konkrétnemu používateľovi. Údaje sa neukladajú spoločne s inými osobnými údajmi používateľa. Pri vyvolaní našej webstránky je používateľ pomocou informačného bannera informovaný o použití cookies pre analytické účely a takisto je odkázaný aj na informácie o ochrane údajov. V súvislosti s tým sa zobrazí informácia o tom, ako môžete zabrániť ukladaniu cookies na váš počítač.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov použitím cookies je čl. 6 ods. 1 S.1 písm. f GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Účelom spracúvania technicky nevyhnutných cookies je zjednodušenie používania webstránky pre používateľov. Niektoré funkcie našej webstránky nemusia byť bez cookies funkčné a ponúknuté. Preto je nevyhnutné, aby bol prehliadač aj po zmene stránky rozpoznateľný.

Cookies potrebujeme pre tieto aplikácie:

 • Prevzatie jazykových nastavení

Pre tento účel existuje aj náš oprávnený záujem v spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 S.1 písm. f GDPR.

4. Dĺžka ukladania údajov, Možnosť namietať a odstrániť

Cookies sa ukladajú na počítač používateľa a sprostredkujú sa našej webstránke. Tým pádom máte vy, ako používateľ, plnú kontrolu nad použitím cookies. Zmenou v nastaveniach vášho internetového prehliadača môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Môže to prebehnúť aj automaticky. Ak pre našu stránku deaktivujete cookies, možno nebudete viac môcť plne využívať všetky jej funkcie.

VII. Kontaktný formulár a emailový kontakt

1. Opis a rozsah spracúvania údajov

Naša webstránka obsahuje kontaktný formulár, ktorý môžete využiť pre možnosť elektronickej komunikácie. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje, ktoré uviedol, sa nám sprostredkujú a uložíme ich. K týmto údajom patrí:

 • Emailová adresa
 • Priezvisko
 • Meno
 • Adresa
 • Telefón/mobilný telefón

V okamihu odoslania správy sa okrem toho uložia nasledujúce údaje:

 • IP adresa používateľa
 • Správa

Pre účely spracovania správy sa v rámci odosielacieho procesu získa váš súhlas s uvidíte odkaz na vyhlásenie o ochrane údajov. Okrem toho nás môžete kontaktovať aj pomocou emailovej adresy. V tomto prípade sa uložia vaše údaje, ktoré ste nám sprostredkovali emailom. V tejto súvislosti neprebehne žiadne postúpenie údajov tretej strane. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov pri existencii súhlasu používateľ je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a GDPR. Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré získame pomocou emailu, je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR. Ak sa emailový kontakt týka uzatvorenia zmluvy, je dodatočným právnym dôvodom pre spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov zo zadávacieho formulára nám slúži výhradne k spracúvaniu vášho kontaktu. V prípade kontaktovania pomocou emailu je rovnako daný oprávnený záujem na spracúvaní vašich údajov. Ostatné údaje sprostredkované počas odosielacieho procesu nám slúžia na to, aby sme zabránili zneužívaniu kontaktného formulára a zabezpečili bezpečnosť našich informačných a technických systémov.

4. Dĺžka ukladania údajov

Údaje sa vymažú, ak už viac nie sú potrebné pre splnenie stanoveného účelu. Pre osobné údaje z kontaktného formulára a tých, ktoré nám používateľ zaslali emailom, platí, že ich zmažeme vtedy, keď sa skončí konverzácia s používateľom. Konverzácia sa skončí vtedy, ak z okolností vyplýva, že sa príslušný stav veci úplne vysvetlil.

Osobné údaje zhromaždené počas odosielacieho procesu sa vymažú najneskôr po siedmich dňoch.

5. Možnosť namietať a odstrániť

Používateľ má možnosť, kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje emailom, môže kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov. V takomto prípade ale nemôžeme pokračovať v konverzácii. Všetky osobné údaje, ktoré boli v súvislosti s konverzáciou uložené, sa v tomto prípade vymažú.

VIII. Nasadenie Facebook Plugin

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Používame Plug-In spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 United States príp., ak máte bydlisko či sídlo v rámci EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Aktiváciou tohto pluginu vytvorí prehliadač spojenie so serverom Facebook. Facebook tým pádom zistí, že ste so svojou IP adresou navštívili našu stránku. Okrem toho získa Facebook informácie o dátume, čase, type a verzie prehliadača, operačnom systéme a jeho verzii, ako aj o Facebook Cookies, ktoré už sú v počítači uložené. Tým môže Facebook rozpoznať, na ktorých webstránkach s obsahmi Facebooku ste boli.

Plug-In je súčasťou facebooku a na našej stránke sa iba zobrazuje. Akákoľvek interakcia s Plug-Inom je interakciou so stránkou „facebook.com“.
Ak ste prihlásení na Facebooku, aktivovaním pluginu sa prevezme aj vaše prihlasovacie číslo do Facebooku. Návšteva našej webstránky tak môže byť prepojená s vaším Facebookovým účtom. Podľa nastavenia svojho Facebookového účtu sa kliknutie na plug-in zverejní aj na Facebooku. Môžete tomu zabrániť tak, že sa z Facebooku pred aktiváciou plug-inu odhlásite, a že po návšteve webstránok obsahujúcich Facebook-Plugin vymažete všetky Facebook-Cookies.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 S.1 písm. a GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Facebook spracúva tieto údaje pre vyhľadenie chýb vo vlastnom systéme, pre účely zlepšovania vlastných produktov a ich prispôsobenia používateľskému správaniu, pre kontrolu, umiestnenie a individualizáciu reklamy. Okrem toho slúži spracúvanie aj pre lokalizáciu, zobrazenie spôsobu používania webstránok s facebookovským obsahom a pre účely prieskumu trhu.

4. Dĺžka ukladania údajov

Facebook ukladá údaje podľa vlastných údajov do 90 dní. Potom budú údaje naďalej používané iba v anonymnej forme.

5. Možnosť namietať a odstrániť

Ďalšie informácie o využívaní a zbere údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Facebook na adrese facebook.com/about/privacy/.

IX. Použitie Google AdSence

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša webstránka používa Google AdSense spoločnosti Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Pomocou tejto služby zapájame reklamu. Cookies spoločnosti Google alebo tretej strany môžu byť pritom uložené na váš počítač. Cookies obsahujú informácie, ktoré môže spoločnosť Google a tretia strana zhromažďovať a vyhodnocovať. Okrem toho môže vyhodnocovať jednoduché akcie, prípadne návštevy pomocou malých neviditeľných grafík. Údaje spracúvané spoločnosťou Google sa prenesú a uložia na server v USA.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 S.1 písm. f GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Google vyhodnotí tieto údaje, aby vyvodil závery zo správania používateľov s ohľadom na reklamy AdSense. Údaje môžu byť prenesené aj tretej strane, ak to ukladá zákonná povinnosť alebo ak sú spracúvané z poverenia spoločnosti Google.

4. Dĺžka ukladania údajov

Reklamné údaje v serverových protokoloch sú anonymizované, pričom spoločnosť Google vymaže časti IP adresy a cookie informácie po 9, resp. 18 mesiacoch.

5. Možnosť namietať a odstrániť

Spracúvanie vašich údajov prostredníctvom Google AdSense môžete prerušiť deaktiváciou cookies vo vašom prehliadači Naša webstránka vám však možno nebude viac dostupná v plnom rozsahu.

Používanie cookies spoločnosti Google môžete namietať na nasledujúcom odkaze: www.google.de/settings/ads. Ďalšie informácie nájdete tu: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

X. Použitie Google AdWords

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša webstránka používa Google AdWords spoločnosti Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Ide o online reklamný program pri ktorom sa nasadzuje Conversion-Tracking. Ak na našu stránku prídete cez reklamu spoločnosti Google, uloží Google AdWords na váš počítač cookie. Každému zákazníkovi Google-AdWords sa pridelí jeden cookie.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 S.1 písm. f GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Získame prehľad a informácie o celkovom počte používateľov, ktorí reagovali na našu reklamu. Nepostúpia sa žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať. Používanie neslúži na sledovanie.

4. Dĺžka ukladania údajov

Cookie stratí platnosť po 30 dňoch.

5. Možnosť namietať a odstrániť

Používanie Conversion-Tracking spoločnosti Google môžete zrušiť deaktiváciou Tracking procesov vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie nájdete tu: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

XI. Použitie Google Maps Plugin

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Na našej webstránke používame mapovú online službu Google Maps spoločnosti Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Použitím Google Maps na našej webstránke sa informácie o používaní našej webstránky, vaša IP adresa a adresy zadané pomocou funkcie plánovača trasy sprostredkujú a uložia na serveri Google v USA. Používaním našej webstránky súhlasíte so spracúvaním vašich údajov zhromaždeným pomocou Google Maps.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 S.1 písm. f GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Nemáme informácie o účeloch spracúvania údajov ani o použití údajov spoločnosti Google.

4. Dĺžka ukladania údajov

Nemáme informácie o dĺžke ukladania údajov.

5. Možnosť namietať a odstrániť

Ďalšie informácie nájdete tu: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené s podporou DataGuard.