Tiráž

Tiráž

hünersdorff GmbH
Kunststoffverarbeitung
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg


Tel.: +49 7141 147-0
Fax: +49 7141 147-290

 

Výkonný konateľ:
Andreas Schiemann

 

Konateľ:
Dr. Robin Mattheis

 

Registračný súd:
Štuttgart HRB 200312

 

IČ DPH podľa § 27 a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE 811244614

Vylúčenie ručenia

Spol. hünersdorff GmbH sa snaží poskytovať na tejto internetovej stránke aktuálne, správne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadne ručenie alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto internetovej stránke.

 

Platí to aj pre všetky odkazy, na ktoré táto internetová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Spol. hünersdorff GmbH nezodpovedá za obsah stránky, na ktorú odkazuje zverejnený odkaz. Vyhradzujeme si právo na zmeny alebo doplnenia zverejnených informácií bez predchádzajúceho oznámenia.

Procedurálny register

Všeobecne
Garantovanie ochrany údajov – ochranu práv vašej osobnosti – berieme mimoriadne vážne. Môžete si byť istí, že s vašimi údajmi zaobchádzame zodpovedne. Podľa § 4g spolkového zákona o ochrane údajov je osoba poverená ochranou údajov povinná na žiadosť kohokoľvek sprístupniť vo vhodnej forme údaje definované v § 4e spolkového zákona o ochrane údajov. Túto povinnosť plníme priamo formou verejného procedurálneho registra.

1. Názov zodpovednej organizácie:
hünersdorff GmbH
Kunststoffverarbeitung

2. Vedenie spoločnosti:
Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

 

3. Adresa zodpovednej organizácie:
hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg

4. Stanovenie účelu získavania, spracovania alebo používania údajov:
Prezentácia spol. hünersdorff GmbH v sieti internet slúži na poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti a o jej aktivitách.

Jednotlivé sekcie internetovej prezentácie alebo jednotlivé včlenené stránky slúžia aj na účely prekračujúce tento rámec.

4.1. Sekcia pre uchádzačov o zamestnanie na kariérnych internetových stránkach, na ktorých sa záujemcovia môžu uchádzať o pracovné miesto, miesto praktikanta alebo o iné posty.

4.2. Ďalšie stránky so špeciálnym tematickým obsahom alebo so špeciálnymi funkciami. Detaily sú zrejmé z obsahu príslušných stránok.

Údaje sa získavajú, spracúvajú a využívajú na vyššie uvedené účely, pokiaľ nie sú pri získavaní údajov uvedené žiadne špeciálne účely.

Údaje sa nespracúvajú mimo rámec príslušných účelov.

 


5. Opis relevantných skupín osôb a príslušné údaje a kategórie údajov:
Údaje zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov, ak sú potrebné na splnenie účelov uvedených v bode 4.

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa údaje môžu sprístupňovať:
Verejné orgány pri existencii prioritných právnych predpisov, externí dodávatelia podľa § 11 spolkového zákona o ochrane údajov, ako aj externé subjekty a interné oddelenia spol. hünersdorff GmbH na splnenie účelov uvedených v bode 4.

 

7. Lehoty ustanovené na vymazanie údajov:
Zákonodarca ustanovil rôzne archivačné povinnosti a lehoty. Po uplynutí týchto lehôt sa príslušne údaje bežne vymažú. Ak sa to údajov netýka, vymažú sa po zániku účelov uvedených v bode 4.

 

8. Plánovaný prenos údajov do tretích krajín:
Neplánuje sa prenos údajov do tretích krajín.