Informácia o získavaní údajov

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Za získavanie údajov zodpovedá:

Hünersdorff GmbH

Konatelia:

Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

Eisenbahnstraße 6

71636 Ludwigsburg

Tel.: +49 7141 147 – 0

Fax: +49 7141 147 - 290

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 Mníchov

E-mail: datenschutz@dataguard.de 

 

3. Účely a právne základy spracovania

Účely spracovania:

Vaše osobné údaje sa získavajú na nasledujúce účely: 

 • nadviazanie kontaktu,
 • príprava zmluvy,
 • spracovanie objednávok,
 • spracovanie nákupu.

Právne základy spracovania:

Vaše údaje sa na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR spracujú na uzatvorenie pracovných zmlúv, ako aj podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR na splnenie zákonných povinností.

 

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje sa sprístupnia nasledujúcim príjemcom:

 • vedeniu spoločnosti, 
 • zamestnancom nákupu, 
 • zamestnancom odbytu,
 • zamestnancom logistiky,
 • zamestnancom účtovného oddelenia,
 • zamestnancom zabezpečenia kvality. 

  

5. Spracúvané kategórie osobných údajov

Spracúvať sa budú nasledujúce osobné údaje:

 • Priezvisko
 • Meno
 • Adresa (obchodná)
 • E-mailová adresa

 

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

V súčasnosti nedôjde k prenosu vašich osobných údajov do tretej krajiny ani sa takýto úkon neplánuje.

 

7. Doba uloženia osobných údajov

Po získaní bude prevádzkovateľ uchovávať vaše osobné údaje po dobu potrebnú na splnenie príslušných úloh pri rešpektovaní zákonom stanovených archivačných lehôt.

 

8. Práva dotknutej osoby

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte nasledujúce práva:

Ak dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov, máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o údajoch uchovávaných o vašej osobe (čl. 15 GDPR).

Pri spracovaní nesprávnych osobných údajov máte právo na opravu (čl. 16 GDPR).

Pri existencii zákonných predpokladov môžete požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a súčasne môžete podať námietku proti spracovaniu (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

Keď ste súhlasili so spracovaním údajov, alebo keď existuje zmluva o spracovaní údajov a na spracovanie údajov sa používajú automatizované postupy, máte prípadne právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR).

 

9. Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

Nepoužívame žiadne údaje z externých databáz.