Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

Stan na: maj 2018 r.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych, jest:

hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg
Niemcy

info@huenersdorff.de
+49 7141 147-0
www.huenersdorff.de 

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych administratora to:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Monachium
Niemcy

+49 89 740045840
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de

III. Prawa osoby, której dotyczą dane

Poniższy wykaz obejmuje wszystkie prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO. Nie ma konieczności wymieniania praw, które nie mają żadnego znaczenia dla własnej strony internetowej. W związku z tym wykaz można skrócić.

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on osobą, której dotyczą dane w rozumieniu RODO, i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli takie przetwarzanie istnieje, wówczas użytkownik może zażądać od administratora informacji dotyczących następujących aspektów:

(1) cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzane;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;

(4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

(6) istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą;

(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym użytkownik ma prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą:

(1) jeżeli kwestionuje on prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;

(2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak użytkownik potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

(4) jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają wobec powodów użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) obowiązek usunięcia

Użytkownik może zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które dotyczą użytkownika, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje jeden z poniższych powodów:

(1) Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Użytkownik odwołuje swoją zgodę, na której podstawie następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

(3) Sie legen gem. Użytkownik składa przeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub użytkownik składa przeciw wobec przetwarzania Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

(4) Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.

(6) Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) informacje przekazywane osobom trzecim

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmuje on odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż użytkownik, jako osoba, której dotyczą dane, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź replikacji tych danych osobowych.

c) wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator ten jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Użytkownikowi przysługuje prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, a które udostępnił on administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto ma on także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) RODO, Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO beruht und

(2) za pomocą procesów zautomatyzowanych.

W ramach wykonywania tego prawa użytkownik ma ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. e) lub f) RODO, dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów.

Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Użytkownik ma możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach włącznie z profilowaniem

Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

(1) jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,

(2) jest dozwolona na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator i które przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, lub

(3) opiera się na wyraźniej zgodzie użytkownika.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3)., administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę praw i wolności oraz uprawnionych interesów użytkownika, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o efektach rozpatrywania skargi, włącznie z możliwością złożenia środka prawnego przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

IV. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej oraz do udostępniania naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy procesy przetwarzania danych osobowych wymagają zgody osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad wspomnianymi interesami, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy osiągnięty zostanie cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym komputera wywołującego stronę internetową.

Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych dla użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina korzystania ze strony
 • Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę
 • Strony internetowe, które zostały otwarte przez użytkownika poprzez naszą stronę

Powyższe dane są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Zapis tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu niezbędne jest zapisanie adresu IP użytkownika na czas trwania sesji. Zapis w plikach dziennika ma na celu zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane gromadzone są w celu udostępnienia strony internetowej, są usuwane po zakończeniu sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 7 dniach. Dalsze przechowywanie jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub maskowane, dzięki czemu przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i ich zapis w plikach dziennika są bezwzględnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

VI. Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wejścia na stronę internetową.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak największą użyteczność naszej strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

W plikach cookie są zapisywane i przekazywane następujące dane:

 • Ustawienia językowe

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z plików cookie, które umożliwiają analizowanie aktywności użytkowników w Internecie. W związku z tym mogą być przekazywane następujące dane:

 • Wyszukiwane terminy
 • Częstość wywoływania strony
 • Wykorzystywanie funkcji dostępnych na stronie

Zgromadzone w ten sposób dane użytkowników są poddawane pseudonimizacji przy użyciu środków technicznych. W związku z tym nie ma możliwości przyporządkowania danych do użytkownika wywołującego stronę. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników. W momencie gdy użytkownicy otwierają naszą stronę internetową, na pasku informacyjnym wyświetla się im informacja o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych wraz z odesłaniem do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dodatkowo otrzymują również informację, w jaki sposób mogą zablokować zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Pliki cookie są nam potrzebne do następujących zastosowań:

 • Przejęcie ustawień językowych

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania, Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej użytkownik może zablokować lub ograniczyć stosowanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdej chwili. Może to nastąpić również automatycznie. W przypadku zablokowania stosowania plików cookie na naszej stronie internetowej użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt drogą e-mailową

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do maski danych wejściowych zostaną nam przekazane i zapisane. Dotyczy to następujących danych:

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Adres
 • Telefon stacjonarny / komórkowy

W momencie wysłania wiadomości dodatkowo zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Wiadomość

W ramach procesu wysyłki użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oraz zostaje odesłany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail. W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do opracowania zapytania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski danych wejściowych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się e-mailem stanowi to również wymagany, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki mają na celu zapobiec nadużywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski danych wejściowych formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona.

Dane osobowe, które zostały dodatkowo zgromadzone podczas procesu wysyłki, są usuwane najpóźniej po 7 dniach.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku kontaktu drogą e-mailową użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takiej sytuacji korespondencja nie może być kontynuowana. W takiej sytuacji wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, są usuwane.

VIII. Stosowanie wtyczki Facebooka

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy wtyczkę Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub – w przypadku gdy siedziba użytkownika znajduje się na obszarze UE – wtyczkę Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Poprzez aktywowanie takiej wtyczki przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami firmy Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że nasza strona została odwiedzona przez użytkownika z danym adresem IP. Oprócz tego Facebook otrzymuje informacje o dacie, godzinie, typie i wersji przeglądarki, nazwie i wersji systemu operacyjnego oraz o plikach cookie zapisanych przez Facebooka w przeglądarce. Na podstawie tych informacji Facebook dowiaduje się, które strony internetowe z treściami Facebooka odwiedził użytkownik.

Wtyczka Facebooka jest częścią serwisu Facebook i na naszej stronie internetowej jest jedynie wyświetlana. Wszelkie interakcje z wtyczką są interakcjami w witrynie facebook.com.
Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, w momencie aktywacji wtyczki przekazywany jest również jego numer logowania w serwisie. W związku z tym wizyta na naszej stronie internetowej może zostać powiązana z kontem użytkownika w serwisie Facebook. W zależności od konfiguracji konta w serwisie Facebook kliknięcie wtyczki Facebooka zostaje opublikowane również w serwisie Facebook. Aby tego uniknąć, użytkownik musi wylogować się ze swojego konta w serwisie Facebook, zanim aktywuje wtyczkę, i – po wizycie na stronach internetowych z wtyczkami Facebooka – musi usunąć wszystkie pliki cookie zapisane przez Facebooka.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Facebook wykorzystuje te dane do wyszukiwania błędów we własnym systemie, do udoskonalania własnych produktów i ich dostosowania do aktywności użytkowników, a także do kontrolowania, umieszczania i indywidualizacji reklam. Ponadto przetwarzanie służy do lokalizacji, rejestrowania sposobu korzystania ze stron internetowych z treściami Facebooka oraz do celów badań rynkowych.

4. Okres przechowywania

Facebook przechowuje dane według własnych danych do 90 dni. Następnie dane będą nadal wykorzystywane wyłącznie w anonimowej formie.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Więcej informacji na temat korzystania z danych i ich zbierania znajduje się w Polityce prywatności Facebooka na stronie facebook.com/about/privacy/.

IX. Stosowanie Google AdSense

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google AdSense firmy Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta służy do wyświetlania reklam. W ramach stosowania tej usługi na komputerze użytkownika mogą być zapisywane pliki cookie. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być gromadzone i analizowane przez firmę Google i osoby trzecie. Oprócz tego mogą być gromadzone i analizowane dane dotyczące prostych akcji, np. ruchu użytkowników, za pomocą małych, niewidocznych grafik. Dane przetwarzane przez firmę Google są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Google analizuje dane, aby uzyskać informacje na temat zachowań użytkowników w odniesieniu do reklam AdSense. Dane mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeżeli istnieje odnośny obowiązek prawny lub dane są przetwarzane w imieniu firmy Google.

4. Okres przechowywania

Dane reklamowe w protokołach serwerów są anonimizowane poprzez usunięcie przez firmę Google części adresu IP i informacji zawartych w plikach cookie po 9 lub 18 miesiącach.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może zablokować przetwarzanie własnych danych przez Google AdSense poprzez dezaktywowanie plików cookie w swojej przeglądarce. W takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie przez firmę Google również pod następującym linkiem: www.google.de/settings/ads. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

X. Stosowanie Google AdWords

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google AdWords firmy Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jest to system reklamowy online, który wykorzystuje śledzenie konwersji. Gdy użytkownik trafia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google AdWords umieszcza na jego komputerze plik cookie. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Uzyskujemy wyłącznie informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy zareagowali na naszą reklamę. Nie są przekazywane żadne informacje, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika. Celem nie jest śledzenie.

4. Okres przechowywania

Plik cookie traci ważność po 30 dniach.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może zablokować śledzenie konwersji Google, dezaktywując procedurę śledzenia w swojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

XI. Stosowanie wtyczki Google Maps

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu internetowego Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Kiedy użytkownik korzysta z Google Maps na naszej stronie internetowej, informacje o korzystaniu z naszej witryny, adres IP użytkownika oraz adresy wprowadzone w ramach funkcji planowania trasy są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych zgromadzonych przez Google Maps.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Nie wiemy, jaki jest cel gromadzenia danych ani sposób wykorzystywania danych przez firmę Google.

4. Okres przechowywania

Nie mamy informacji na temat okresu przechowywania danych.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało sporządzone przy wsparciu DataGuard.