Privacyverklaring

Privacyverklaring

Status per mei 2018

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG; Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere bepalingen inzake gegevenbescherming is:

hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg
Duitsland

info@huenersdorff.de
+49 7141 147-0
www.huenersdorff.de 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Duitsland

+49 89 740045840
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de

III. Rechten van de betrokkenen

De volgende opsomming omvat alle rechten van de betrokkenen overeenkomstig de AVG. Rechten die voor de eigen website niet relevant zijn, hoeven niet te worden genoemd. In dat opzicht kan de opsomming korter zijn.

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en beschikt u over de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of de persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage in de volgende informatie:

(1) de doeleinden ten behoeve waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers en/of de categorieën van ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens worden geopenbaard of nog geopenbaard gaan worden;

(4) de geplande opslagduur van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

(6) het bestaan van het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en - ten minste in die gevallen - nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht te informeren of de u betreffende persoonsgegevens in een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig Artikel 46 AVG inzake de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u vragen om beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens:

(1) wanneer u de juistheid betwist van de u betreffende persoonsgegevens gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van de u betreffende gegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing van gegevens

a) verplichting tot wissing

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig. Artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt a) AVG, of artikel 9 lid 2, punt a) AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt overeenkomstig. Artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt Bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG.

b) informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig Artikel 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) uitzonderingen

Het recht op wissing van gegevens is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2, punten h) en i), en artikel 9 lid 3 AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig. Artikel 89 lid 1 AVG, voor zover het in afdeling a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingesteld, is deze verplicht om alle ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, op de hoogte te brengen van deze rectificatie of wissing van de gegevens, of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. U hebt het recht tegenover de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van. Artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt a) AVG, of artikel 9 lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van Artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt b) AVG; en

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of die plaatsvindt voor het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt e) of f) AVG. met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. Recht op het intrekken van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of

(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9 lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9 lid 2, punt a) of g) AVG, van toepassing is en er passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

In de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. De toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

IV. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het leveren van een goed functionerende website en van onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt periodiek alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij toestemming verkrijgen van de betrokkene voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens, vormt artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt a) AVG de rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, noodzakelijk is, vormt artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt b) AVG de rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting van ons bedrijf, vormt artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt c) AVG de rechtsgrond.

Voor het geval dat redenen van vitaal belang voor de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, vormt artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt d) AVG de rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde en wegen de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan vormt artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG de rechtsgrond voor de verwerking.

3. Gegevenswissing en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd, zodra het doeleinde van de opslag komt te vervallen. Opslag kan bovendien plaatsvinden indien dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of overige voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Afscherming of wissing van de gegevens vindt eveneens plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er noodzaak bestaat om de gegevens langer op te slaan om een overeenkomst te sluiten of na te leven.

V. Beschikbaar stellen van de website en het maken van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • De datum en het tijdstip van de toegang
 • Websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website zijn geopend

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Er vindt geen opslag plaats van deze gegevens in combinatie met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan te kunnen bieden aan de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logfiles vindt plaats om de goede werking van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. In dit verband vindt geen analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang in gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het verwezenlijken van het doeleinde van het verzamelen niet meer noodzakelijk zijn. In geval van de registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is. In geval van de opslag van de gegevens in logfiles is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd, zodat toewijzing van de bezoekende klant niet langer mogelijk is.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Er bestaat dan ook geen mogelijkheid tot bezwaar van de zijde van de gebruiker.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in de internetbrowser en/of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Indien een gebruiker een website bezoekt, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een unieke reeks tekens, aan de hand waarvan de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd bij het opnieuw bezoeken van de website.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bezoekende browser ook na het wisselen van site geïdentificeerd kan worden.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 • Taalinstellingen

Wij maken op onze website ook gebruik van cookies waarmee wij het surfgedrag van de gebruiker kunnen analyseren. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van websitebezoeken
 • Gebruikmaking van websitefuncties

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden gepseudonomiseerd door technische processen. Toewijzing van de gegevens aan de bezoekende gebruiker is daarom niet meer mogelijk. De gegevens worden niet gezamenlijk met overige persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en gewezen op deze privacyverklaring. In dit verband wordt ook aangegeven hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden geweigerd.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

Doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites eenvoudiger te maken voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van site herkend wordt.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

 • Het overnemen van taalinstellingen

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

4. Duur van de opslag, Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze aan onze site doorgegeven. U als gebruiker hebt dan ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de plaatsing van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig benut kunnen worden.

VII. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, dan worden de op het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Vast/mobiel telefoonnummer

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres van de gebruiker
 • Bericht

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendingsproces uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval worden de via de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit verband vindt geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij verkregen toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) AVG. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG. Indien het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt b) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm heeft als enig doeleinde het afwikkelen van de communicatie. Indien contact wordt opgenomen per e-mail, ligt ook hierin het vereiste gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens. De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het verwezenlijken van het doeleinde van het verzamelen niet meer noodzakelijk zijn. Dit geldt voor de persoonsgegevens uit het invoermscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, zodra de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd op het moment dat uit de omstandigheden blijkt dat het betreffende geval volledig is afgehandeld.

De tijdens het verzendingsproces aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, dan kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact worden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VIII. Gebruik van Facebook-plugin

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van de plugin van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 United States resp. indien u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Door deze plugin te activeren, maakt uw browser verbinding met de servers van Facebook. Facebook komt zo te weten dat u met uw IP-adres onze website bezoekt. Bovendien ontvangt Facebook informatie over datum, tijdstip, browsertype en -versie, besturingssysteemtype en -versie evenals over de in de browser reeds geplaatste Facebook-cookies. Hieruit kan Facebook opmaken op welke websites met Facebook-inhoud u bent geweest.

De plugin is onderdeel van Facebook en wordt op onze website alleen weergegeven. Elke interactie met de plugin is een interactie op 'facebook.com'.
Indien u bij Facebook bent aangemeld, wordt bij activering van de plugin ook uw registratienummer van Facebook overgedragen. Het bezoek aan onze website kan zodoende worden gekoppeld aan uw Facebook-account. Afhankelijk van de instelling van uw Facebook-account, wordt het aanklikken van de plugin ook op Facebook openbaar gemaakt. U kunt dit voorkomen door u in uw Facebook-account af te melden voordat u de plugin activeert en na bezoeken aan websites met Facebook-plugins alle Facebook-cookies te wissen.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt a) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

Facebook verwerkt deze gegevens voor het opsporen van fouten in het eigen systeem, voor verbeteringen van eigen producten en de aanpassing hiervan aan het gebruikersgedrag, voor de controle, plaatsing en individualisering van reclame. Bovendien dient de verwerking voor lokalisering, voor het registreren van de manier waarop websites met Facebook-inhoud worden gebruikt en ten behoeve van marktonderzoek.

4. Duur van de opslag

Facebook slaat gegevens op volgens zijn eigen gegevens tot 90 dagen. Daarna zullen de gegevens alleen in anonieme vorm worden gebruikt.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Raadpleeg het Privacybeleid van Facebook op facebook.com/about/privacy/ voor meer informatie over het gebruik en verzameling van gegevens.

IX. Gebruik van Google AdSense

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken we gebruik van Google AdSense van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Met deze dienst maken we reclame. Daarbij kunnen cookies van Google of derden op uw computer worden opgeslagen. De in de cookies opgenomen informatie kan door Google en derden worden verzameld en geanalyseerd. Bovendien kunnen eenvoudige handelingen, zoals bezoekersverkeer, door middel van kleine onzichtbare grafieken worden verzameld en geanalyseerd. De door Google verwerkte gegevens worden doorgegeven aan een server in de VS en daar opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

Google analyseert de gegevens om conclusies te kunnen trekken over uw gebruikersgedrag met het oog op de AdSense-advertenties. De gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien de gegevens in opdracht van Google worden verwerkt.

4. Duur van de opslag

Reclamegegevens in serverprotocollen worden geanonimiseerd, doordat Google delen van het IP-adres en cookie-informatie na 9 resp. 18 maanden wist.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de verwerking van uw gegevens door Google AdSense weigeren, door cookies in uw browser te deactiveren. Onze website is dan wellicht niet meer volledig voor u beschikbaar.

U kunt ook via de volgende link bezwaar maken tegen het gebruik van cookies: www.google.de/settings/ads. Nadere informatie vindt u op www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

X. Gebruik van Google AdWords

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken we gebruik van Google AdWords van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Dit is een online reclameprogramma dat gebruikmaakt van conversion tracking. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. Elke klant van Google Adwords krijgt een andere cookie toegewezen.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

Wij ontvangen alleen informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd. Er wordt geen informatie verstrekt waarmee wij u kunnen identificeren. Het gebruik dient niet voor tracering.

4. Duur van de opslag

De cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de conversion tracking van Google weigeren door de trackingprocedure in uw browser te deactiveren. Nadere informatie vindt u op www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

XI. Gebruik van Google Maps-plugin

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken we gebruik van de online kaartendienst Google Maps van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Door het gebruik van Google Maps op onze website wordt informatie over het gebruik van onze website, uw IP-adres en bij de routeplanfunctie ingevoerde adressen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het gebruik van onze website stemt u in met de verwerking van uw door Google Maps verzamelde gegevens.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

3. Doeleinde van de gegevensverwerking

Wij hebben geen informatie over het doel van het verzamelen van de gegevens, en evenmin van het gebruik van de gegevens door Google.

4. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Nadere informatie vindt u op www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld met medewerking van DataGuard