Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Állapot: 2018. május

I. A felelős neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban német rövidítés: DSVGO) és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei és egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti felelős:

hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg
Deutschland

info@huenersdorff.de
+49 7141 147-0
www.huenersdorff.de 

II. Az adatvédelmi megbízott neve és címe

A felelős adatvédelmi megbízottja:

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Deutschland

+49 89 740045840
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de
 

III. Az érintett személy jogai

Az alábbi lista tartalmazza az érintett személy DSVGO értelmében fennálló jogait. A saját honlap vonatkozásában nem lényeges jogokat nem kell feltüntetni. Így a lista lerövidíthető.

Ha feldolgozzák az Ön személyes adatait, a DSVGO értelmében Ön érintett személy és a felelőssel szemben az alábbi jogok illetik meg:

1. Tájékoztatási jog

Jogában áll a felelőstől arra vonatkozó igazolást kérni, hogy az Önt érintő személyes adatokat feldolgozzuk-e. Feldolgozás esetén jogában áll a felelőstől az alábbi információkra vonatkozóan tájékoztatást kérni:

(1) a személyes adatok feldolgozásának céljai;

(2) a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok kategóriái;

(3) a címzettek ill. azon címzettek kategóriái, akik részére az Önre vonatkozó személyes adatokat felfedték vagy a jövőben felfedik;

(4) az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ha erre vonatkozóan nem adható meg pontos adat, a tárolás időtartamának meghatározásának kritériumai;

(5) az Önre vonatkozó személyes adatok korrekciójára vagy törlésére, a felelős általi feldolgozás korlátozására vonatkozó jog vagy a feldolgozás elleni tiltakozás jogának fennállása;

(6) a felügyeleti hatóságnál benyújtandó panaszra vonatkozó jog fennállása;

(7) az adatok származásával kapcsolatosan rendelkezésre álló minden információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személynél gyűjtötték;

(8) a profilkészítést is magában foglaló automatizált döntéshozatal DSVGO 22. cikk. 1. és 4. bek. értelmében, legalább ezekben az esetekben, lényegesek az ilyen jellegű feldolgozás alkalmazott logikájára, terjedelmére és az érintett személyre gyakorolt hatására vonatkozó információk.

Jogában áll arra vonatkozó tájékoztatást kérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Ezzel összefüggésben kérheti, hogy tájékoztassák a DSVGO 46. cikk. értelmében az adattovábbítással összefüggésben nyújtott garanciákról.

2. Korrekcióra vonatkozó jog

Jogában áll a felelőstől korrekciót és/vagy kiegészítést kérni, ha az Önre vonatkozó személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. A felelős köteles a korrekciót haladéktalanul végrehajtani.

3. A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog

Az alábbi előfeltételek fennállása esetén kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

(1) ha az Önre vonatkozó személyes adatok helyességét olyan határidőre vonatkozóan vitatja, amely a felelős részére lehetővé teszi a személyes adatok helyességének ellenőrzését;

(2) a feldolgozás jogellenes és elutasítja a személyes adatok törlését és helyette a személyes adatok használatának korlátozását kéri;

(3) a felelősnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozáshoz, Önnek azonban szüksége van a személyes adatokra jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez vagy

(4) ha tiltakozik a DSVGO 21. cikk. 1. bek. értelmében történő feldolgozás ellen és még nem nyert megállapítást, hogy a felelős jogos indokai felülírják-e az Ön indokait.

Ha a személyes adatok feldolgozását korlátozták, ezek az adatok, eltekintve az Ön általi tárolástól, csak az Ön hozzájárulásával vagy jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmében vagy az Európai Unióban vagy annak egyik tagállamában fennálló fontos közérdekből dolgozhatók fel.

Ha a feldolgozás korlátozását fenti előfeltételek fennállása esetén korlátozták, a felelős Önt tájékoztatja a korlátozás feloldása előtt.

4. Törlésre vonatkozó jog

a) törlési kötelezettség

Önnek jogában áll a felelőstől kérni az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, a felelős köteles ezeket az adatokat haladéktalanul törölni az alábbi egyik ok fennállása esetén:

(1) Az Önre vonatkozó személyes adatokra azokhoz a célokhoz, amelyekhez az adatokat gyűjtötték vagy egyéb módon feldolgozták, már nincs szükség.

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Visszavonja a DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. a pont vagy 9. cikk. 2. bek. a pont rendelkezésein alapuló feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását és a feldolgozáshoz szükséges egyik jogalap hiányzik.

(3) A DSVGO 21. cikk. 1. bek. értelmében tiltakozással élt a feldolgozás ellen és nem állnak fenn a feldolgozáshoz szükséges fontosabb jogos indokok vagy A DSVGO 21. cikk. 2. bek. értelmében tiltakozással élt a feldolgozás ellen.

(4) Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

(5) Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az uniós jog vagy a tagállamokban, a felelősre vonatkozó jog értelmében fennálló jogi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges.

(6) Az Önre vonatkozó személyes adatokat az információs társadalommal összefüggően ajánlott szolgáltatások vonatkozásában a DSVGO 8. cikk. 1. bek. értelmében gyűjtötték.

b) információátadás harmadik személy részére

Ha a felelős közzétette az Önre vonatkozó személyes adatokat és A DSVGO 17. cikk. 1. bek. értelmében köteles azokat törölni, a rendelkezésre álló technológia és megvalósítási költségek figyelembe vételével meghoz minden méltányos intézkedést, a műszaki jellegű intézkedéseket is beleértve, hogy a személyes adatokat feldolgozó adatfeldolgozó felelőst tájékoztassa arról, hogy az érintett személy kérte tőle a személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatainak vagy sokszorosított példányainak törlését.

c) kivételek

A törlésre vonatkozó jog nem áll fenn, ha a feldolgozás

(1) a jog a szabad véleménynyilvánításra és információszerzésre vonatkozó jog gyakorlásához szükséges;

(2) a feldolgozás az uniós jog vagy a tagállamokban, a felelősre vonatkozó jog értelmében fennálló jogi kötelezettségvállalás teljesítéséhez, vagy a felelősre átruházott, közérdekből fennálló vagy a közhatalom gyakorlásához szükséges feladat ellátásához szükséges;

(3) a közegészségügyi területen fennálló közérdek okán a DSVGO 9. cikk. 2. bek. h és i pont, és 9. cikk. 3. bek. értelmében;

(4) közérdekű archiválási célokhoz, gazdasági vagy történelmi témájú kutatási célokhoz vagy statisztikai célokhoz A DSVGO 89. cikk. 1. bek., ha az a) fejezetben megnevezett jog előreláthatólag ellehetetleníti vagy lényegesen befolyásolja a feldolgozás céljainak megvalósítását vagy

(5) jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.

5. Tájékoztatásra vonatkozó jog

A feldolgozás korrekciójára, törlésére vagy korlátozására vonatkozó jog felelőssel szembeni érvényesítése esetén a felelős köteles minden címzettet, amely számára az Önre vonatkozó személyes adatokat felfedték, értesíteni az adatok korrekciójáról vagy törléséről vagy a feldolgozás korlátozásáról, kivéve, ha ez nem lehetséges vagy aránytalan ráfordítással jár. Jogában áll, hogy a felelőstől tájékoztatást kérjen fenti címzettekről.

6. Adathordozhatóságra vonatkozó jog

Jogában áll a felelős rendelkezésére bocsátott, az Önre vonatkozó személyes adatok strukturált, szokásos, géppel olvasható formátumban megküldését kérni. Továbbá jogában áll, hogy ezeket az adatokat továbbítsa más felelős részére, anélkül, hogy a felelős, akinek a részére a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta, az adattovábbítást akadályozná, ha

(1) a feldolgozás A DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. a pont vagy 9. cikk. 2. bek. a pont rendelkezésén vagy A DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. b f pont szerinti szerződésen alapul és

(2) a feldolgozás automatizált eljárás keretében történik.

Fento jog gyakorlása közben továbbá jogában áll kérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül az egyik felelőstől a másik felelőshöz továbbítsák, amennyiben ez műszakilag lehetséges. Más személyek függetlenségét vagy jogait ez nem befolyásolhatja.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog nem vonatkozik az olyan személyes adatok feldolgozására, amely a felelősre átruházott, közérdekből fennálló vagy a közhatalom gyakorlásához szükséges feladat ellátásához szükséges.

7. Tiltakozási jog

Jogában áll az Ön különleges helyzetéből adódó indokok alapján bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. e vagy f pont értelmében végzett feldolgozása ellen; ez vonatkozik ezeken a rendelkezéseken alapuló profilkészítésre is.

A felelős többé nem dolgozza fel az Önre vonatkozó személyes adatokat a feldolgozáshoz fennálló olyan kényszerítő erejű jogos indokok fennállását kivételéve, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és függetlenségét, vagy a feldolgozás célja jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése.

Az Önre vonatkozó személyes adatok direkt reklám célú feldolgozása esetén jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok reklám célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilkészítésre is, ha az összefüggésben van ilyen direkt reklámmal.

Ha megtiltja a direkt reklám célú feldolgozását, az Önre vonatkozó személyes adatokat többé nem dolgozzuk fel ezekre a célokra.

Lehetősége van az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával kapcsolatosan – a 2002/58/EK irányelvtől függetlenül – tiltakozási jogát technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárások segítségével gyakorolni.

8. Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonására vonatkozó jog

Jogában áll az adott adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozatot bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett feldolgozást nem érinti.

9. A profilkészítést is magában foglaló automatizált döntés egyes esetekben

Jogában áll, hogy ne vesse magát alá a nem kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló, a profilkészítést is magában foglaló olyan döntésnek, amelynek joghatása ellentétes az Ön érdekeivel és vagy hasonló módon jelentősen befolyásolja Önt. Ez nem érvényes, ha a döntés

(1) Ön és a felelős közötti szerződés kötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

(2) az EU-ban vagy tagállamokban a felelősre vonatkozó jogszabályok alapján megengedett és ezek a jogszabályok az Ön jogainak és függetlenségének és jogos érdekeinek fenntartására vonatkozó méltányos intézkedéseket tartalmaznak vagy

(3) az Ön kifejezett hozzájárulásával történik.

Ezek a döntések mindenesetre nem a személyes adatok DSVGO 9. cikk. 1. bek. szerinti külön kategóriákon alapulnak, ha a DSVGO 9. cikk. 2. bek. a vagy g pont érvényes és az Ön jogainak és függetlenségének és jogos érdekeinek védelmére vonatkozó méltányos intézkedéseket hoztak.

Az (1) és (3) pontokban felsorolt esetekre vonatkozóan a felelős meghoz minden méltányos intézkedést az Ön jogainak, függetlenségének és jogos érdekeinek fenntartásának érdekében, amely legalább a felelőshöz tartozó személy beavatkozásának elérésére, saját álláspont ismertetésére és a döntés megtámadására vonatkozó jogot magában foglalja.

10. Felügyeleti hatóságnál benyújtandó panaszra vonatkozó jog

Egyéb közigazgatási jogi vagy bírósági jogorvoslat lehetőségén kívül jogában áll felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, különösen a tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása megsérti a DSVGO rendelkezéseit. A felügyeleti hatóság, amelynél benyújtották a panaszt, értesíti a panaszost az eljárás állapotáról és a panasztétel eredményeiről és a DSVGO 78. cikk. értelmében fennálló bírósági jogorvoslati lehetőségről.

IV. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános tudnivalók

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Felhasználóink személyes adatait alapvetően akkor dolgozzuk fel, ha a működőképes honlap és tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükséges. Felhasználóink személyes adatait rendszerint csak a felhasználó hozzájárulása esetén dolgozzuk fel. Ezekben az esetekben kivételt képeznek azok az esetek, amikor a hozzájárulás előzetes beszerzése ténybeli okokból nem lehetséges és az adatok feldolgozását jogszabályok teszik lehetővé.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az érintett személy személyes adatainak feldolgozásához szükséges hozzájárulás beszerzése esetén a Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (DSVGO) 6. cikk. 1. bek. 1. o a pont szerinti rendelkezés képezi a megfelelő jogalapot.

Az olyan személyes adatok feldolgozása során, amelyek olyan szerződések teljesítéséhez szükségesek, amelyek szerződő felei érintett személyek, DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. b pont szerinti rendelkezés képezi a megfelelő jogalapot. Ez vonatkozik az előszerződés szerinti intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási folyamatokra is.

Ha a személyes adatok feldolgozása vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges, DSVGO 6. cikk 1. bek. 1. o. c pont szerinti rendelkezés képezi a megfelelő jogalapot.

Abban az esetben, ha az érintett személy vagy másik természetes személy életfontosságú érdekei szükségesség teszik a személyes adatok feldolgozását, DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. d pont szerinti rendelkezés képezi a megfelelő jogalapot.

Ha a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek fenntartásához szükséges és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és függetlensége nem írja felül az először megnevezett érdeket, DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. f pont szerinti rendelkezés képezi a megfelelő jogalapot.

3. Adattörlés és -tárolás időtartama

Az érintett személy személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, ha a tárolás célja megszűnik. Tárolás ezen kívül akkor is lehetséges, ha azt az európai vagy nemzeti törvényhozó írja elő uniós jogi rendeletekben, törvényekben vagy a felelősre vonatkozó egyéb előírásokban. Az adatok zárolása vagy törlése akkor is megtörténik, ha lejár a nevezett előírásokban előírt tárolási határidő, kivéve, ha az adatok tárolására vonatkozó szükségesség fennáll szerződéskötéshez vagy szerződésteljesítéshez.

V. A honlap rendelkezésre bocsátása és log fájlok készítése

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Internetes oldalunk minden egyes megnyitásakor rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt az oldalt megnyitó számítógép rendszeréről.

Ekkor az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • Információk a böngésző típusáról és a használt verzióról
 • a felhasználó operációs rendszeréről
 • a felhasználó internet szolgáltatójáról
 • a felhasználó IP címéről
 • a hozzáférés dátumáról és időpontjáról
 • honlapokról, ahonnan a felhasználó rendszere az internetes oldalunkra kerül
 • azokról a honlapokról, amelyeket a felhasználó rendszere megnyitott a honlapunkon keresztül

Az adatok szintén a rendszer log fájlokban kerülnek tárolásra. Ezen adatok a felhasználó egyéb személyes adataival együtt nem kerülnek tárolásra.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatok és log fájlok átmeneti tárolásához a jogalapot a DSVGO 6. cikk. 1. bek. 1. o. f pont szerinti rendelkezés képezi.

3. Az adatfeldolgozás célja

Az IP cím rendszer általi átmeneti tárolása a honlap felhasználó számítógépére továbbításához szükséges. Ehhez a felhasználó IP címe a munkamenet időtartamára tárolva marad. A log fájl tárolása a honlap működőképességének biztosításához szükséges. Az adatok továbbá a honlap optimalizálását és az információtechnológiai rendszereink biztonságának biztosítását szolgálják. Az adatokat marketing céllal ebben az összefüggésben nem értékeljük.

Ezen célok megvalósításának érdekében jogos érdekünk áll fenn a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f pont szerinti adatfeldolgozásban.

4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, ha az adatgyűjtés céljának megvalósításához az adatokra már nincs szükség. Az adatok honlap rendelkezésre állásának biztosításához szükséges gyűjtése esetén ez akkor történik, ha a mindenkori munkamenet befejeződött. A log fájlok adatainak gyűjtése esetén ez legkésőbb hét nappal később. Ettől eltérő tárolás nem lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP címei törlésre vagy elidegenítésre kerülnek, így a megnyitandó kliens hozzárendelése már nem lehetséges.

5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

A honlap rendelkezésre állásának biztosításához az adatok gyűjtése és az adatok log fájlokban tárolása az internetes oldal működéséhez feltétlenül szükséges. Tehát a felhasználót nem illeti meg a tiltakozási jog.

VI. Cookie-k használata

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

A honlapunk cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek az internetes böngészőben ill. az internetes böngésző által kerülnek tárolásra a felhasználó számítógépes rendszerén. Ha egy felhasználó megnyit egy honlapot, a felhasználó operációs rendszerén cookie kerül tárolásra. Ez a cookie jellegzetes karakterláncot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a honlap ismételt megnyitása esetén.

Azért helyezünk el cookie-kat, hogy honlapunk használatát a felhasználók számára kényelmesebbé tegyük. Az internetes oldalunk néhány eleme szükségessé teszi, hogy a honlapot megnyitó böngésző oldalváltás után azonosítható legyen.

A cookie-kban ekkor az alábbi adatok kerülnek tárolásra és továbbításra:

 • Nyelvi beállítások

Honlapunkon továbbá olyan cookie-kat is használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználók böngészési szokásainak elemzését. Ezen a módon az alábbi adatok továbbíthatók:

 • Megadott keresőszavak
 • Az oldal megnyitásának gyakorisága
 • A honlap funkciók igénybevétele

A felhasználók ilyen módon gyűjtött adatait technikai intézkedésekkel pszeudonimizáljuk. Ezért az adatok hozzárendelése a honlapot megnyitó felhasználóhoz már nem lehetséges. Az adatokat a felhasználók egyéb személyes adataival nem tároljuk együtt. Honlapunk megnyitásakor a felhasználókat egy információs banner segítségével tájékoztatjuk a cookie-k elemzési célú használatáról és felhívjuk a figyelmet az adatvédelmi nyilatkozatra. Ezzel kapcsolatosan arra is utalunk, hogy akadályozható meg a cookie-k tárolása a böngésző beállításokban.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok cookie-k használatával történő feldolgozásának jogalapját a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f pont rendelkezései képezik.

3. Az adatfeldolgozás célja

A technikailag szükséges cookie-k használatának célja a honlapok használatának megkönnyítése a felhasználók számára. Internetes lapunk néhány funkciója nem biztosítható a cookie-k használata nélkül. Ehhez az szükséges, hogy a böngésző oldalváltás után is felismerhető legyen.

Az alábbi alkalmazásokhoz szükségesek a cookie-k:

 • A nyelvi beállítások átvétele

Ezen célok megvalósításának érdekében jogos érdekünk áll fenn a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f pont szerinti feldolgozásban.

4. Tárolás időtartama, tiltakozási és megszüntetési lehetőség

A cookie-k a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra és onnan kerülnek továbbításra az oldalunkra. Ezért Ön, mint felhasználó teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatja a cookie-k használatát. Az internetes böngészőjének beállításaiban végrehajtott módosítással deaktiválhatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már tárolt cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatikusan is lehetséges. Ha a honlapunkhoz a cookie-k deaktiválva vannak, előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkciója használható teljes terjedelmében.

VII. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mailben kezdeményezett kapcsolat

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Internetes oldalunkon elektronikus kapcsolatfelvételre alkalmas kapcsolatfelvételi űrlapot helyeztünk el. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, a beviteli maszkban megadott adatok továbbításra kerülnek részünkre, majd tárolásra kerülnek. Ezek az alábbi adatok:

 • e-mail cím
 • név
 • keresztnév
 • cím
 • telefon / mobiltelefon

Az üzenet küldésének időpontjában ezen kívül az alábbi adatokat tároljuk:

 • A felhasználó IP címe
 • Üzenet

Az adatok feldolgozásához a küldési folyamat keretében beszerezzük az Ön hozzájárulását és felhívjuk a figyelmet az adatvédelmi nyilatkozatra. A kapcsolatfelvétel másik módja az e-mailben kezdeményezett kapcsolatfelvétel. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai kerülnek tárolásra. Ezzel az összefüggésben nem adjuk át az adatokat harmadik fél részére. Az adatokat kizárólag a párbeszéd feldolgozásához használjuk fel.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatok feldolgozásának jogalapja a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. a pont rendelkezése szerinti, felhasználó részéről megadott hozzájárulás megléte esetén. E-mailben továbbított adatok feldolgozása esetén a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f pont rendelkezése a megfelelő jogalap. Ha az e-mailben kezdeményezett kapcsolatfelvétel célja szerződéskötés, a feldolgozás kiegészítő jogalapjául a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. b pont szolgál.

3. Az adatfeldolgozás célja

A beviteli maszkból származó személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozása. E-mailben kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek is fennáll. A küldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlapon történő tévedés kizárását és az információtechnológiai rendszereink biztonságát szolgálják.

4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, ha az adatgyűjtés céljának megvalósításához az adatokra már nincs szükség. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjából származó és e-mailben megküldött személyes adatok vonatkozásában akkor van szó erről az esetről, ha a felhasználóval folytatott párbeszéd befejeződött. A párbeszéd akkor fejeződik be, ha a körülményekből kiderül, hogy érintett tényállást végül tisztázták.

A küldési folyamat során kiegészítésként gyűjtött személyes adatok legkésőbb hét napos időtartam után törlésre kerülnek.

5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

A felhasználónak mindenkor jogában áll a személyes adatok feldolgozására adott hozzájárulását visszavonni. Ha a felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, mindenkor tiltakozhat a személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben nem folytatható párbeszéd. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt minden személyes adat törlésre kerül.

VIII. Facebook plugin használata

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

A Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 United States pluginjait használjuk, ha Ön Európai Unió területén található székhellyel rendelkezik. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ennek a pluginnak az aktiválásával az Ön böngészője létrehozza a kapcsolatot a Facebook szervereivel. A Facebook így tudomást szerez arról, hogy Ön az IP címével meglátogatta a honlapunkat. Ezen kívül a Facebook információkat kap a dátumra, az időpontra, a böngésző típusára és verziójára, az operációs rendszerre és annak verziójára és az Ön számítógépén már elhelyezett Facebook cookie-kra vonatkozóan. Ebből a Facebook felismeri, hogy melyik Facebook tartalmú internetes oldalakat kereste fel.

A plugin a Facebook része és a honlapunkon csak megjelenik. A pluginnal kapcsolatos bármely kapcsolat a „facebook.com” által kezdeményezett kapcsolat.
Ha be van jelentkezve a Facebookra, a plugin aktiválásakor az Ön Facebook bejelentkezési száma is továbbításra kerül. Honlapunk meglátogatása így kapcsolatba hozható az Ön Facebook fiókjával. Az Ön Facebook fiókjának beállításának megfelelően a pluginra kattintás a Facebookon is közzétételre kerül. Ezt elkerülheti, ha a Facebook fiókjában kijelentkezik mielőtt a plugint aktiválja és a Facebook plugint tartalmazó honlapok látogatása előtt minden Facebook cookie-t töröl.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A feldolgozás jogalapját a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. a rendelkezései képezik.

3. Az adatfeldolgozás célja

A Facebook ezeket az adatokat a saját rendszerében meglévő hibák megkereséséhez, a saját termékek tökéletesítéséhez és azok felhasználói szokásokhoz alakításához, ellenőrzéséhez és reklám elhelyezéséhez és személyre szabásához használja fel. A feldolgozás további célja a lokalizálás, a Facebook tartalmakkal ellátott honlapok használatának módjának naplózása és a piackutatás.

4. A tárolás időtartama

A Facebook 90 napon keresztül tárolja az adatokat saját adatai alapján. 

5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Ezután az adatokat továbbra is csak névtelen formában használják. Az adatok felhasználásáról és adatgyűjtéséről további információk a Facebook adatvédelmi politikáján találhatók: facebook.com/about/privacy/.

IX. Google AdSense használata

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Honlapunk a Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States Gogole AdSence szolgáltatását használja. Ezzel a szolgáltatással reklámot kapcsolunk be. Ekkor a cookie-kat a Google vagy harmadik fél tárolhatja az Ön számítógépén. A cookie-kban található információkat a Google vagy harmadik fél összegyűjtheti és kiértékelheti. Továbbá, egyszerű műveletek, ill. a látogatói forgalom is összegyűjthető és kiértékelhető kis láthatatlan grafikonok segítségével. A Google által feldolgozott adatok az USA-ban található egyik szerverre kerülnek továbbítása, és ezen a szerveren kerülnek tárolásra.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A feldolgozás jogalapját a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f rendelkezései képezik.

3. Az adatfeldolgozás célja

A Google az adatokat a felhasználók AdSense hirdetések megtekintésével kapcsolatos szokásokra vonatkozó következtetések céljával értékeli ki. Az adatok harmadik fél részére átadhatók, ha arra vonatkozó törvényben előírt kötelezettség áll fenn, vagy az adatokat a Google megbízásból dolgozza fel.

4. A tárolás időtartama

A reklámadatok a szerverprotokollokban anonimizált formában jelennek meg, az IP címek és a cookie információk Google részei 9 ill. 18 hónap után törlésre kerülnek.

5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Megakadályozhatja az Ön adatainak Google AdSense általi feldolgozását, ha a böngészőjében kikapcsolja a cookie-kat. Előfordulhat, hogy honlapunk ekkor nem teljes terjedelmemben áll rendelkezésre.

A cookie-k Google általi használatát az alábbi linken is letilthatja: www.google.de/settings/ads. Részletes információk az alábbi linken találhatók: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

X. Google AdWords használata

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Honlapunk a Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States Google AdWords szolgáltatását használja. Ez egy online hirdetési program, mely a konverziókövetés funkciót használja. Ha Google hirdetésen keresztül jutott a honlapunkra, a Google AdWords egy cookie-t hoz létre a számítógépén. Minden egyes Google AdWords ügyfélhez más és más cookie-t rendel hozzá.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A feldolgozás jogalapját a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f rendelkezései képezik.

3. Az adatfeldolgozás célja

Csak a hirdetésünkre reagáló felhasználók teljes számát tudjuk meg. Olyan információk nem kerülnek továbbításra, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. A használat célja nem a nyomonkövetés.

4. A tárolás időtartama

A cookie 30 nap után érvényességét veszti.

5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Letilthatja a Google konverziókövetés funkciót, ha a böngészőjében deaktiválja a követés eljárást. Részletes információk az alábbi linken találhatók: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

XI. Google Maps plugin használata

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Honlapunk a Google Maps der Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States online térképszolgáltatását használja. A Google Maps honlapunkon történő használatával a honlapunk használatára, az Ön IP címére és az útvonal tervező funkció esetén a megadott címekre vonatkozó információk a Google USA-ban található egyik szerverére kerülnek továbbítása, és ezen a szerveren kerülnek tárolásra. Honlapunk használatával kijelenti, hogy egyetért a Google Maps által gyűjtött adatainak feldolgozásával.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A feldolgozás jogalapját a DSVGO 6. cikk., 1. bek. 1. o. f pont rendelkezései képezik.

3. Az adatfeldolgozás célja

Nincs tudomásunk sem az adatgyűjtés céljáról, sem az adatok Google általi felhasználásáról.

4. A tárolás időtartama

A tárolás időtartamára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Részletes információk az alábbi linken találhatók: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a DataGuard támogatásával készült.