Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav květen 2018

I. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů pro ochranu osobních údajů členských států EU a ostatních ustanovení práva na ochranu osobních údajů je:

hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg
Německo

info@huenersdorff.de
+49 7141 147-0
www.huenersdorff.de 

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce osobních údajů je:

DataCo GmbH
Patrick Schweisthal
Dachauer Str. 65
80335 Mnichov
Německo

+49 89 740045840
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de

III. Práva subjektu údajů

Níže uvedený seznam obsahuje veškerá práva subjektů údajů podle GDPR. Práva, která nejsou relevantní pro vlastní webové stránky, nemusí být uvedena. Seznam tak lze zkrátit.

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci osobních údajů následující práva:

1 Právo na přístup

Od správce osobních údajů můžete požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud takové zpracování existuje, můžete si od správce osobních údajů vyžádat následující informace:

(1) k jakému účelu jsou osobní údaje zpracovávány;

(2) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;

(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou zveřejněny osobní údaje, jež se vás týkají;

(4) plánovaná doba uložení osobních údajů, jež se vás týkají, nebo, pokud nelze uvést konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení;

(5) platnost práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, jež se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem osobních údajů nebo práva vznést námitku proti zpracování;

(6) platnost práva podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů;

(7) všechny dostupné informace o původu dat, pokud nejsou osobní údaje zjišťovány u subjektu údajů;

(8) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a, alespoň v těchto případech, přesvědčivé informace o zapojené logice, dosahu a požadovaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Přísluší vám právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, jež se vás týkají, přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat informace o vhodných zárukách podle Čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem.

2 Právo na opravu

Máte právo na opravu anebo doplnění vůči správci osobních údajů, pokud jsou zpracované osobní údaje, jež se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí ihned provést opravu.

3 Právo na omezení zpracování

Za níže uvedených předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, jež se vás týkají:

(1) pokud popřete správnost osobních údajů, jež se vás týkají, po dobu, která správci osobních údajů umožňuje zkontrolovat správnost osobních údajů;

(2) zpracování je neoprávněné, odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;

(3) správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování, vy je však potřebujete pro uplatnění, vykonání nebo obhajobu právních nároků, nebo

(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není ještě stanoveno, zda oprávněné důvody správce osobních údajů převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, jež se vás týkají, omezeno, smí být tyto údaje, vedle jejich uložení, zpracovány jen s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo jejích členských států.

Bylo-li omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, správce osobních údajů vás informuje, než bude omezení zrušeno.

4 Právo na výmaz

a) povinnost výmazu

Můžete od správce osobních údajů požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, a správce osobních údajů je povinen tyto údaje ihned vymazat, pokud je naplněn některý z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nutné pro účel, ke kterému byly zjišťovány nebo jiným způsobem zpracovány.

(2) Odvoláváte svůj souhlas, o který se opírá zpracování podle Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a chybí jiný právní podklad pro zpracování.

(3) Vznášíte námitku proti zpracování podle Čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznášíte námitku proti zpracování podle Čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, jež se vás týkají, byly zpracovány neoprávněně.

(5) Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nutný pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva členských států EU, kterému správce osobních údajů podléhá.

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zjišťovány ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) informování třetích osob

Pokud správce osobních údajů zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je podle Čl. 17 odst. 1 GDPR povinen k jejich výmazu, učiní se zohledněním využitelné technologie a nákladů na implementaci přiměřená opatření, také technického druhu, aby za účelem zpracování dat informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, o tom, že jste jako subjekt údajů od nich požadovali vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

c) výjimky

Právo na výmaz neplatí, pokud je zpracování nutné

(1) pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a informování;

(2) pro splnění právní povinnosti, která podléhá zpracování podle práva Evropské unie nebo jejích členských států, kterému podléhá správce osobních údajů, nebo pro ochranu úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je prováděn výkonem veřejné moci, jež byla přenesena na správce osobních údajů;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle Čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) pravděpodobně znemožňuje uskutečňování cílů tohoto zpracování nebo je vážně negativně ovlivňuje, nebo

(5) k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

5 Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci osobních údajů, je tento správce povinen oznámit všem příjemcům, kterým jste sdělili osobní údaje, jež se vás týkají, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, pokud se to nejeví jako nemožné nebo to není spojené s nepřiměřenými náklady. Vůči správci osobních údajů vám přísluší právo být informován o těchto příjemcích.

6 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo přenést tyto údaje jinému správci bez omezení správcem, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud

(1) se zpracování opírá o souhlas podle Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo o smlouvu podle Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR a

(2) zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo požadovat, aby osobní údaje, jež se vás týkají, přenesl jinému správci přímo správce osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tímto omezené.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro ochranu úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je prováděn výkonem veřejné moci, jež byla přenesena na správce osobních údajů;

7 Právo vznést námitku proti zpracování

Z důvodů, které vyplývají ze zvláštní situace, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jež se vás týkají, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. e nebo f GDPR; to platí také pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce osobních údajů již nezpracovává osobní údaje, jež se vás týkají. To neplatí v případě, že může doložit nezbytné chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro přímé provozování reklamy, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí tako pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Podáte-li námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, nebudou osobní údaje, které se vás týkají, již zpracovávány pro tyto účely.

Máte možnost vykonávat v souvislosti s použitím služeb informační společnosti, nehledě na směrnici 2002/58/ES, vaše právo na vznesení námitky prostřednictvím automatizovaných procesů, u nichž jsou používány technické specifikace.

8 Právo na odvolání prohlášení souhlasu dle práva o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat vaše prohlášení souhlasu dle práva o ochraně osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání souhlasu.

9 Automatizované rozhodnutí v individuálním případě včetně profilování

Máte právo nepodřizovat se rozhodnutí výhradně na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování, které vůči vám způsobuje právní účinky nebo vás podobným způsobem značně omezuje. To neplatí, pokud je rozhodnutí

(1) nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi vámi a správcem osobních údajů,

(2) přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo jejích členských států, kterým podléhá správce, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů,

(3) provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí se však nesmí zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a byla učiněna vhodná opatření pro ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

Ohledně případů uvedených v (1) a (3) učiní správce osobních údajů vhodná opatření pro ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří právo na vymáhání zásahu osoby ze strany správce, na vysvětlení vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

10 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Nehledě na jiný správní nebo soudní opravný prostředek máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného porušení práva, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se vás týkají, porušuje GDPR. Dozorový úřad, u něhož byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

IV. Obecně ke zpracování dat

1 Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně jen v případě, že je to nutné k poskytování funkčních webových stránek a našich obsahů a služeb. Osobní údaje našich uživatelů jsou zpracovány zpravidla jen po udělení souhlasu uživatelem. Výjimka platí v případech, kdy není předchozí vyžádání souhlasu ze skutečných důvodů možné a zpracování dat je povoleno zákonnými předpisy.

2 Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro procesy zpracování osobních údajů opatříme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které jsou potřebné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údaj, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR. To platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění právní povinnosti, které podléhá náš podnik, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR.

Pro případ, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. d GDPR.

Je-li zpracování nutné pro ochranu oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a nepřevažují-li zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nad výše uvedeným zájmem, pak slouží jako právní podklad pro zpracování čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

3 Výmaz dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile skončí účel uložení. Údaje mohou být uloženy i nadále, pokud to stanovila evropská nebo národní legislativa v nařízeních unijního práva, zákonech nebo jiných předpisech, kterým správce osobních údajů podléhá. Údaje budou zablokovány nebo vymazány také v případě, že uplyne doba uložení stanovená uvedenými normami, pokud neplatí nutnost dalšího uložení dat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

V. Poskytování webových stránek a vytvoření souborů protokolů

1 Popis a rozsah zpracování dat

Při každém otevření našich internetových stránek zaznamenává náš systém automatizovaně data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Jsou přitom zjišťovány následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb pro uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naše internetové stránky
 • Webové stránky, které systém uživatele otevřel prostřednictvím našich webových stránek

Údaje se rovněž uloží v souborech protokolů našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2 Právní podklad pro zpracování dat

Právním podkladem pro dočasné uložení dat a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

3 Účel zpracování dat

Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné pro umožnění doručení webových stránek do počítače uživatele. K tomu musí po dobu relace zůstat uložená IP adresa uživatele. Údaje se ukládají do souborů protokolů pro zajištění funkčnosti webových stránek. údaje nám přitom slouží pro optimalizaci webových stránek a pro zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Údaje se v této souvislosti nevyhodnocují pro marketingové účely.

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem ohledně zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

4 Doba uložení

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich zjišťování. V případě záznamu dat pro poskytování webových stránek se tak stane, jakmile je příslušná relace ukončená. V případě ukládání dat do souborů protokolů k tomu dojde nejpozději po sedmi dnech. Údaje mohou být uloženy i na delší dobu. V takovém případě se IP adresy uživatelů vymažou nebo anonymizují, takže již nelze přistupujícího klienta přiřadit.

5 Možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Záznam dat pro poskytování webových stránek a ukládání dat do souborů protokolů jsou nezbytně nutné pro provoz internetových stránek. Proto zde nemá uživatel možnost odvolání souhlasu.

VI. Použití cookies

1 Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používají soubory cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Otevře-li uživatel webové stránky, může se v operačním systému uživatele uložit soubor cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném zobrazení webových stránek.

Používáme cookies pro přehlednější uspořádání našich webových stránek pro uživatele. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují možnost identifikace příslušného prohlížeče také po přepnutí stránek.

V cookies se přitom ukládají a přenášejí následující údaje:

 • Nastavení jazyka

Na našich webových stránkách navíc používáme soubory cookies, které umožňují analýzu chování uživatele z hlediska vyhledávání. Tímto způsobem lze přenést následující údaje:

 • Zadané hledané pojmy
 • Četnost zobrazení stránek
 • Využití funkcí webových stránek

Tímto způsobem získané údaje uživatelů se pomocí technických opatření pseudonymizují. Přiřazení dat k uživateli zobrazujícímu stránky proto již není možné. Data se neukládají společně s ostatními osobními údaji uživatele. Při zobrazení našich webových stránek jsou uživatelé informováni prostřednictvím informačního banneru o použití cookies pro účely analýzy a odkazováni na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. V této souvislosti je uvedeno také upozornění na to, jak lze ukládání cookies zakázat v nastaveních prohlížeče.

2 Právní podklad pro zpracování dat

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů s použitím cookies je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

3 Účel zpracování dat

Účelem použití technicky potřebných cookies je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich internetových stránek nelze bez použití cookies nabízet. Pro tyto stránky je důležité, aby je prohlížeč opětovně rozpoznal také po přepnutí stránek.

Cookies potřebujeme pro následující použití:

 • Převzetí nastavení jazyka

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem ohledně zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

4 Doba uložení, možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Cookies se ukládají v počítači uživatele a od něj jsou přenášeny na naše stránky. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad použitím cookies. Při změně nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. To může být provedeno také automatizovaně. Pokud cookies pro naše webové stránky deaktivujete, nelze již případně využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

VII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1 Popis a rozsah zpracování dat

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronické kontaktování. Pokud uživatel využije této možnosti, přenesou se údaje zadané do zadávacího okna k nám, kde se uloží. Tyto údaje jsou:

 • e-mailová adresa
 • příjmení
 • jméno
 • adresa
 • telefon/mobil

V době odeslání zprávy se přitom uloží následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • zpráva

Pro zpracování dat je v rámci procesu odeslání vyžádán váš souhlas a uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Alternativně nás lze kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě se uloží osobní údaje uživatele zprostředkované v souvislosti s e-mailem. Údaje nejsou v této souvislosti předávány třetím osobám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

2 Právní podklad pro zpracování dat

Právním podkladem pro zpracování dat je při udělení souhlasu uživatelem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR. Právním podkladem pro zpracování dat, která jsou zprostředkována v souvislosti se zasláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR. Je-li e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, pak je právním podkladem pro zpracování navíc čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR.

3 Účel zpracování dat

Zpracování osobních údajů ze zadávacího okna nám slouží jen k vyřízení kontaktování. V případě kontaktování e-mailem závisí také potřebný oprávněný zájem na zpracování dat. Ostatní osobní údaje, zpracované během procesu odesílání, slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů.

4 Doba uložení

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich zjišťování. Pro osobní údaje ze zadávacího okna kontaktního formuláře a údaje, které byly zaslány e-mailem, se tak stane v případě, že příslušná konverzace s uživatele je ukončená. Konverzace je ukončená v případě, že z okolností lze vyvodit, že je příslušný stav věci definitivně vyjasněný.

Osobní údaje, které jsou navíc zjišťovány během procesu odesílání, se vymažou nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5 Možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Uživatel má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Kontaktuje-li nás uživatel e-mailem, může kdykoliv odvolat uložení svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat. Všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s kontaktováním, budou v tomto případě vymazány.

VIII. Použití pluginu Facebooku

1 Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme plugin společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, popř., pokud máte sídlo v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Aktivací tohoto pluginu naváže váš prohlížeč spojení se servery Facebooku. Facebook se tak dozví, že jste s vaší IP adresou navštívili naše webové stránky. Facebook navíc obdrží informace o datu, času, typu a verzi prohlížeče, operačním systému a jeho verzi a o cookies Facebooku již uložených v prohlížeči. Z toho může Facebook rozpoznat, na jakých internetových stránkách s obsahy Facebooku jste byli.

Plugin je součástí Facebooku a na našich stránkách se pouze zobrazuje. Jakákoli interakce s pluginem je interakcí na adrese „facebook.com“.
Jste-li na Facebooku přihlášeni, přenese se při aktivaci pluginu také vaše přihlašovací číslo Facebooku. Návštěvu našich webových stránek tak lze propojit s vaším účtem na Facebooku. V závislosti na nastavení vašeho účtu na Facebooku se kliknutí na plugin zveřejní také na Facebooku. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte z vašeho účtu na Facebooku dříve, než aktivujete plugin, a po navštívení webových stránek s pluginy Facebooku vymažete všechny soubory cookies Facebooku.

2 Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR.

3 Účel zpracování dat

Facebook zpracovává tyto údaje pro nalezení chyb ve vlastním systému, pro zdokonalování vlastních produktů a jejich přizpůsobení uživatelskému chování, pro kontrolu, umístění a individualizaci reklamy. Kromě toho slouží zpracování také k lokalizaci, záznamu druhu použití webových stránek s obsahy Facebooku a účelu průzkumu trhu. 

4 Doba uložení

Facebook uchovává data podle vlastních údajů až 90 dní. 

5 Možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Dále budou tato data nadále používána pouze v anonymní podobě. Další informace o využívání a shromažďování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook: facebook.com/about/privacy/.

IX. Použití Google AdSense

1 Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme službu Google AdSense společnosti Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prostřednictvím této služby umisťujeme reklamu. Přitom se mohou ve vašem počítači ukládat cookies společnosti Google nebo třetích osob. Informace obsažené v cookies mohou sbírat a vyhodnocovat Google a třetí osoby. Kromě toho lze sbírat a vyhodnocovat jednoduché akce, např. provoz návštěvníků pomocí malých neviditelných grafik. Údaje zpracované společností Google jsou přenášeny na server do USA, kde se ukládají.

2 Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

3 Účel zpracování dat

Google vyhodnocuje data pro získání informací o vašem uživatelském chování s ohledem na zobrazování reklam AdSense. Údaje mohou být předávány také třetím osobám, pokud k tomu existuje zákonná povinnost nebo jsou údaje zpracovávány z pověření společnosti Google.

4 Doba uložení

Reklamní údaje v protokolech serverů se anonymizují tím, že Google vymaže části IP adresy a informace souborů cookies po 9, resp. 18 měsících.

5 Možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Zpracování vašich údajů službou Google AdSense můžete zakázat tak, že vymažete cookies ve vašem prohlížeči. Naše webové stránky vám pak nemusí být k dispozici v plném rozsahu.

Použití cookies společnosti Google můžete zamítnout také na následujícím odkazu: www.google.de/settings/ads . Podrobnější informace najdete na adrese www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

X. Použití Google AdWords

1 Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme službu Google AdWords společnosti Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jedná se o online program reklamy, kde se používá sledování konverzí. Pokud se na naše webové stránky dostanete přes reklamu na Googlu, uloží Google AdWords soubor cookie ve vašem počítači. Každému zákazníkovi služby Google AdWords je přidělen jiný soubor cookie.

2 Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

3 Účel zpracování dat

Získáváme informace jen o celkovém počtu uživatelů, kteří zareagovali na naši reklamu. Nejsou předávány žádné informace, které by vás mohly identifikovat. Použití neslouží ke zpětnému sledování.

4 Doba uložení

Soubor cookie ztrácí svoji platnost po 30 dnech.

5 Možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Sledování konverzí Googlu můžete zakázat tím, že deaktivujete proces sledování ve vašem prohlížeči. Podrobnější informace najdete na adrese www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

XI. Použití pluginu Google Maps

1 Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme online službu mapy Google Maps společnosti Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Použitím Google Maps na našich webových stránkách jsou na server Google v USA přenášeny informace o použití našich webových stránek, vaší IP adrese a adresách zadaných v rámci funkce plánování trasy, kde se ukládají. Použitím našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním dat zjištěných službou Google Maps.

2 Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

3 Účel zpracování dat

Nemáme informace o účelu zjišťování dat, ani o použití dat společností Google.

4 Doba uložení

O době uložení nemáme žádné informace.

5 Možnost odvolání souhlasu a odstranění údajů

Podrobnější informace najdete na adrese www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo sestaveno s podporou společností DataGuard.