Informace o zjišťování údajů

1. Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů

Odpovědnost za zjišťování údajů nese:

Hünersdorff GmbH

Jednatel:

Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

Eisenbahnstraße 6

71636 Ludwigsburg

Tel. +49 7141 147 – 0

Fax +49 7141 147 - 290

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 Mnichov

E-mail: datenschutz@dataguard.de 

 

3. Účel a právní podklady zpracování

Účel zpracování:

Vaše osobní údaje jsou zjišťovány pro účely: 

 • kontaktování,
 • zahájení smluvního vztahu,
 • zpracování zakázky,
 • vyřízení nákupu.

Právní podklady zpracování:

Vaše údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro vyřizování pracovních smluv a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR pro splnění právní povinnosti.

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje budou dále předány:

 • obchodnímu vedení 
 • zaměstnancům nákupu 
 • zaměstnancům odbytu
 • zaměstnancům logistiky
 • zaměstnancům účtárny
 • zaměstnancům oddělení pro zajištění kvality 

  

5. Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovány

Zpracovány jsou následující osobní údaje:

 • příjmení
 • jméno
 • adresa (obchodní)
 • e-mailová adresa

 

6. Předání osobních údajů do třetí země

K předání vašich osobních údajů do třetí země v současnosti nedochází a není ani plánováno.

 

7. Doba uložení osobních údajů

Vaše data budou po zjištění uložena u správce osobních údajů do doby nutné se zohledněním zákonných archivačních lhůt pro příslušné splnění zakázky.

 

8. Práva subjektu údajů

Podle nařízení o ochraně osobních údajů vám přísluší následující práva:

Jsou-li zpracovávány vaše osobní údaje, máte právo získat informace ze strany správce osobních údajů o údajích uložených o vaší osobě (čl. 15GDPR).

Jsou-li zpracovány nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR).

Existují-li zákonné předpoklady, můžete požádat o smazání nebo omezení zpracování a podat námitku proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

Jestliže jste souhlasili se zpracováním dat nebo existuje smlouva o zpracování dat a zpracování dat je prováděno pomocí automatizovaného procesu, máte případně právo na převoditelnost dat (čl. 20 GDPR).

Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

 

9. Zdroj, z něhož osobní údaje pocházejí

Osobní údaje pocházejí z následujících zdrojů:

Nevyužíváme žádné údaje z externích databází.